Podmienky používánia webových stránok
Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z witryny zapoznaj się z tymi zasadami. korzystanie z witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania. jeżeli nie akceptujesz tych zasad, zaprzestań korzystania z witryny.
Wydawcą oraz właścicielem serwisu internetowego www.itkontrakt.pl jest IT Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą w 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, woj. dolnośląskie, Polska. Zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 899-25-09-595, KRS: 0000210937, REGON: 933006411. Kapitał Zakładowy: 500 000 PLN.

1. Umelecké diela, údaje a informácie uverejnené na webových stránkach

All rights to presented contents, photographs, designs and information are reserved for IT Kontrakt Sp. z o.o.

Všetky práva k prezentovanému obsahu, fotografie, návrhy a informácie sú vyhradené pre IT Kontrakt s.r.o. Použitie umeleckých diel, informácií a dát (a ich častí), zverejnených na internetových stránkach www.itkontrakt.pl neznamená nákup akýchkoľvek práv nehmotných aktív na umelecké diela na internetových stránkach zo strany užívateľov. Užívateľ môže používať túto kresbu iba v rozsahu povolenom ustanoveniami zákona o autorských právach a súvisiacich práv dňa 4. februára 1994 (zbierka zákonov č. 24, bod 83 v znení neskorších predpisov). Najmä umelecké diela, informácie a údaje zverejnené na týchto stránkach nesmú byť žiadnym spôsobom modifikované, reprodukované alebo prezentované na verejnosti, distribuované alebo použité na komerčné alebo verejné účely. Je tiež zakázané používať také materiály na iných webových stránkach alebo v počítačovej sieti pre akýkoľvek iný účel. Vyhľadávanie a sťahovanie umeleckých diel, alebo ich častí publikovaných na tomto webe, a verejné prezentovanie je možné len v prípadoch ustanovených podľa vyššie uvedeného zákona iba pre súkromné a nekomerčné účely za predpokladu, že nebudú na týchto dokumentoch vykonané žiadne zmeny. Toto sa nevzťahuje na návrh a usporiadanie webových stránok IT Kontrakt. Ich prvky sú chránené právnymi predpismi, napríklad zákonom o priemyselnom vlastníctve a boju proti nekalej súťaži atď .. Všetky ochranné známky (logo, grafika, zvuky, obrázky) a názvy uvedené na webových stránkach sú obchodnými značkami registrovanými na patentovom úrade Poľskej republiky. Ich distribúcie, reprodukcie a kopírovania v akejkoľvek forme je povolené na základe písomného súhlasu spoločnosti IT Kontrakt s.r.o. Ponuky prezentované na internetových stránkach: www.itkontrakt.pl sú zverejňované iba za účelom informácie. Údaje a informácie uvedené na webových stránkach: www.itkontrakt.pl sú publikované za informatívnym účelom. IT Kontrakt Sp. z oo, jeho dodávatelia a iné spoločnosti uvedené na webových stránkach nenesú zodpovednosť za akékoľvek dátové chyby alebo neplatnosť informácií prezentovaných na webových stránkach, ďalej nenesú zodpovednosť za akýkoľvek typ škody, ktorá vyplýva z použitia alebo nemožnosti používať tieto webové stránky, najmä údaje, informácie, umelecké diela alebo softvér na nich publikovaný. Náklady na servis, opravy alebo úpravy hardvéru alebo dát, ktoré vyplývajú z použitia týchto webových stránok budú plne hradené užívateľom.

2. Zásady používania software, ktorý je k dispozícii na webových stránkách

Softvér, ktorý je k dispozícii na webových stránkach je predmetom autorských práv, a je majetkom spoločnosti IT Kontrakt. Používanie softvéru sa riadi podľa užívateľskej licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou alebo je pripojená k softvéru. Pomocou softvéru, ktorý porušuje vyššie uvedenej dohody, bude mať za následok občianskoprávnu a trestnú zodpovednosť. Kopírovanie a ďalšie šírenie softvéru je zakázané.

3. Odkazy na internetové stránky

Použitie odkazu na iné internetové stránky zverejnené na týchto webových stránkach znamená opustenie webovej stránky spoločnosti IT Kontrakt. IT Kontrakt nesleduje, a nie je zodpovedný za obsah odkazujúcich internetových stránok, najmä pokiaľ ide o softvér, dáta alebo informácie a ďalšie produkty zverejnené na nich a výsledky ich využitia. Rozhodnutie použiť odkaz, je na zodpovednosti používateľa.

4. Údaje poskytnuté užívateľom prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov na webových stránkách

IT Kontrakt s.r.o. neprijíma žiadne osobné alebo dôverné informácie od používateľov webových stránok. Poskytovanie a zverejňovanie materiálov, informácií alebo iných údajov týkajúcich sa komunikácie s užívateľom, najmä prostredníctvom internetových fór, chatovacích miestností, e-mailu a iných prostriedkov komunikácie je výhradne zodpovednosťou užívateľa. IT Kontrakt nesmie a nebude s týmito údajmi nakladať ako s osobnými a dôvernými a nenesie zodpovednosť za tieto aktivity používateľa a ich dôsledky. IT Kontrakt s.r.o. a osoby oprávnené spoločností môžu voľne kopírovať, zverejňovať, šíriť, odkazovať a inak používať dáta z akéhokoľvek typu komunikácie vykonanej prostredníctvom tejto webovej stránky a takéto použitie nesmie byť kompenzované užívateľovi, pokiaľ to výslovne neodporuje právnym predpisom.

OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSTI IT KONTRAKT Z DÔVODU OBJEDNANIE SLUŽBY BUDÚ SPRAVOVANÉ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Z 29. AUGUSTA 1997 (ZBIERKA ZÁKONOV 02.101.926 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV).

Pri poskytovaní materiálov, informácií a ďalších dát, užívateľ zaručuje, že sú jeho majetkom a ich použitie neporušuje práva tretích osôb, a nebude mať za následok porušenie platných právnych predpisov IT Kontrakt s.r.o. Spoločnosť IT Kontrakt s.r.o. nie je povinná použiť poskytnuté informácie.

Umiestnenie alebo odosielanie (z týchto webových stránok) informácie, ktoré sú nezákonné, ohováračské, urážlivé, obscénne, pornografické, výhražné alebo inak protiprávny je PRÍSNE ZAKÁZANÉ. Takéto činnosti môžu byť nahlásené príslušným orgánom. Spoločnosť IT Kontrakt s.r.o. môže, ale nie je povinná, monitorovať a preverovať obsah všetkých oblastí webových stránok týkajúcich sa komunikácie, napríklad chatovacie miestnosti, diskusné fóra, atď. Avšak spoločnosť IT Kontrakt s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah akéhokoľvek oznámenia, bez ohľadu na to, či porušuje práva duševného vlastníctva, je urážlivé alebo porušuje súkromie, je obscénne alebo inak nevhodné. IT Kontrakt s.r.o. môže odstrániť oznámenia, ktoré obsahujú materiály alebo informácie, ktoré spoločnosť IT Kontrakt s.r.o. považuje za urážlivé, ohováračské, obscénne alebo neprijateľné v dôsledku akéhokoľvek iného dôvodu stanoveného majiteľovi stránok.

5. Intranet

Všetky dáta, informácie, predmety priemyselného vlastníctva atď. publikované v intranete spoločnosť IT Kontrakt sú jej výhradným vlastníctvom a sú chránené podľa zákona o autorských a príbuzných právach zo 4. februára 1994 (Zbierka zákonov č 24, položky 83, v znení neskorších predpisov) , ďalej podľa zákona o priemyselnom vlastníctve z 20. júna 2000 (zbierka zákonov 03.119.1117 v znení neskorších predpisov) a ďalšími platnými právnymi predpismi. Osoby, ktoré majú prístup k intranetu, nesmú kopírovať, zverejňovať, šíriť, prepojiť alebo inak využívať údaje v ňom zverejnené, ak nie je udelený výslovný súhlas spoločnosti IT Kontrakt s.r.o. k týmto úkonom. Akékoľvek porušenie vyššie uvedeného zákazu bude riešené súdnou cestou.

IT Kontrakt s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na týchto webových stránkach, najmä v predložených ponukách, návrhoch, informáciách, atď. Používatelia internetových stránok súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami. Vstupom na webové stránky schvaľujete vyššie uvedené podmienky.

Všetky prípady porušovania autorských práv alebo práv súvisiacich a práv priemyselného vlastníctva by mali byť oznámené spoločnosti IT Kontrakt Sp. z oo, ktorá je vlastníkom webových stránok: www.itkontrakt.pl.

6. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel domeny www.itkontrakt.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
  1. W przeglądarce Internet Explorer należy:
   wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
   wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
  3. W przeglądarce Opera należy:
   wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
  4. W przeglądarce Google Chrome należy:
   z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”.

  Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

  Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania Serwisu.

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć wpisując w wyszukiwarce “pliki cookies” lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Ocenenie

Sme členmi